2018 > 04

Den sjunde och sista väsentliga attityden i mindfulnessträningen är vad som på engelska kallas non-attachment eller letting go som på svenska kan översättas med att släppa taget eller att inte fästa sig vid eller fastna i materiella ting som vi vill eller "måste" ha. Att släppa taget innebär också att inte heller fastna i våra idér, tankar eller önskningar.
När vi börjar rikta vår uppmärksamhet mot våra inre erfarenheter upptäcker vi att det är vissa tankar, känslor och situationer som vårt sinne tycks vilja hålla fast vid. Om de är behagliga försöker vi få dem att stanna kvar - töja på dem - kanske till och med fastna i dem.
Och om tankarna, känslorna och situationerna i stället är obehagliga, smärtsamma eller skrämmande försöker vi ofta att skjuta dem ifrån oss - stöta bort dem.
Under meditationen tränar vi avsiktligt på att inte lyfta fram vissa aspekter och förkasta andra. Vi låter i stället vår erfarenhet vara som den är och tränar oss på att bara observera den, ögonblick för ögonblick. Att släppa taget är att låta saker vara som de är - att acceptera dem som de är.
När vi märker att vi bedömer våra erfarenheter släpper vi taget också om dessa dömande tankar. Vi fullföljer dem inte. Vi släpper dem. På samma sätt gör vi med tankar på det förflutna eller på framtiden. Vi släpper dem. Vi bara observerar dem och släpper dem sedan......
Är det här lätt? Knappast. Det är bland det svåraste i världen. Det är en uppgift att arbeta med under hela livet. Och kom ihåg att släppa dina dömande tankar om dig själv nästa gång du har svårt att släppa taget.
Oavsett om du lyckas släppa taget eller inte kommer din mindfulnessträning att successivt lära dig konsten "of letting go" - även om det kan ta resten av ditt liv.

Ur "Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström
 
Läs hela inlägget »

Den sjätte viktiga attityden är acceptans
Med acceptans menas i det här fallet att se saker och ting som de är i ögonblicket, att se verkligheten som den är och inte som vi önskar att den var. Precis som vi accepterar storleken på våra händer eller fötter eller vädret i detta ögonblick.
Acceptans är inte lätt. Kanske är det något av det svåraste i världen att träna. Acceptans har ingenting av passiv resignation över sig. Att acceptera saker som de är är en god grund och bra utgångspunkt för en adekvat och funktionell handling i ögonblicket. Du handlar utifrån vad som är och inte från ett känslotillstånd av till exempel frustration, som utlösts av att du vill att världen ska vara annorlunda än den är. Kan du se fördelen med att acceptera saker som de är för att sedan göra så kloka val som möjligt?
Det är mycket mer sannolikt att du vet vad du ska göra när du har en klar bild av vad som verkligen händer, än när ditt seende är förmörkat av dina bedömningar, av rädslor eller fördomar. Det är också ett slöseri med energi att förneka och kämpa emot det som redan är ett faktum.
Det är som sagt inte lätt att acceptera verkligheten som den är. Vid svårare situationer behöver vi ibland först gå igenom tillstånd av förnekelse och känslor av till exempel ilska och sorg.
Det är inte så att vi vid ett tillfälle lärt oss att acceptera och sedan fortsätter att göra det, utan vi växlar mellan att vara närvarande och acceptera och närvarande och inte acceptera.
Men med träning kan vi bli mer och mer närvarande och acceptera under såväl meditation som i vårt övriga liv, ögonblick för ögonblick. På så vis odlar vi acceptans och mindfulness.

Ur "Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström

Läs hela inlägget »

Den femte grundläggande attityden när vi mediterar är att inte sträva.
Den attityden står i bjärt kontrast till den hyperaktiva kultur av att "göra, göra" som genomsyrar vårt informationsteknologiska samhälle.
Meditation är att inte göra, utan att bara befinna sig i ögonblickets tidlöshet.

  • Vi ska inte gå någonstans.
  • Vi ska inte göra något.
  • Viska inte uppnå något.
Visst känns det ovant, eller hur? Den enda uppgiften du har är att vara dig själv.
Om du har specifika mål med din meditation som att du ska bli mer avspänd, känna mindre smärta eller bli en bättre person så säger du att du inte är okej som du är. Förväntan kommer lätt i vägen för din förmåga att vara medvetet närvarande.
Att vara medvetet närvarande innebär att du riktar uppmärksamheten på vad som än sker i ögonblicket. Om du har ont riktar du din uppmärksamhet på det onda. Om du är spänd i kroppen någonstans riktar du uppmärksamheten på det spända området, bara observerar och ser vad som sker.
Du låter vad som helst som du känner bara vara där - och egentligen är det som är där, redan där. Du upptäcker vad som redan är där!
Paradoxalt nog uppnår du många gånger dina mål lättare när du tar ett steg tillbaka från din strävan efter resultat, för att i stället koncentrera dig på att se och acceptera saker som de är, ögonblick för ögonblick, och utgå från det i dina val.

Ur "Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström
Läs hela inlägget »

Den fjärde grundläggande attityden i mindfulnessträning är tillit eller tilltro. 
Att utveckla tilltro till sig själv, din kropp och dina känslor är en integrerad del av mindfulnessträningen.
Är det inte bättre att lita på din intuition och din egen auktoritet, även om du ibland gör misstag, än att alltid söka ledning utanför dig själv hos någon expert? Om något inte känns rätt för dig, varför inte lyssna på de signalerna?
Varför ska du räkna bort den viktiga delen att lyssna inåt för att i stället bara lyssna utåt på någon aultoritet eller grupp människor som säger eller tycker något?
Den här attityden att ha tillit till sig själv och sin egen visdom är betydelsefull för alla aspekter av meditationsträningen. Träningen understryker vikten av att du är dig själv och vad det betyder att vara dig själv.
Det är omöjligt att bli som någon annan. Det bästa du kan hoppas på är att bli dig själv - helt och fullt, eller hur?
Kan du egentligen lita på vad du vet genom dina tankar? Ofta inte, då kan du missuppfatta, missförstå och göra misstag utifrån det.
Men kanske kan du lita på din medvetenhet? Kanske kan du lita på vad ditt hjärta säger? Kanske kan du lita på dina erfarenheter tills du blir motbevisad?
Men kanske det enda du riktigt kan lita på är att du inte vet?

Ur "Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström

Läs hela inlägget »

Den tredje attityden i mindfulnessträningen är vad vi brukar kalla för att se på verkligheten med en nybörjares sinne eller ett barns sinne.
Det är en attityd som hjälper oss att se på verkligheten som den är och inte som vi vill tro eller önskar att den ser ut.
En nybörjares sinne hjälper oss att se på varje ögonblick som unikt, så unikt som det i själva verket är. 
Just det här ögonblicket har aldrig inträffat tidigare och kommer inte att inträffa igen.
"I en experts sinne finns det få möjligheter", skriver Suzuki Roshi i sin bok Zen mind-beginners mind. Så varför inte inta denna attityd av att inte veta lite oftare? Det är en attityd som är nödvändig för varje forskare.
Vi kan se på mindfulness som ett laboratorium där du är både exprimentet, datauppgifterna i försöket och forskaren som utför och tolkar. Våra idéer, åsikter och så kallad expertis kommer lätt i vägen för att "veta att vi inte vet".
Att vila i medvetenhet om att veta att vi inte vet är en central del om vi ska kunna se klart och leva vårt liv kreativt och med integritet.
Också för lärande är attityden av en nybörjares sinne betydelsefull.
Bland annat hjälper dig träningen att vara öppen för nyheter, vaken för nyanser, känslig för olika sammanhang och medveten om olika perspektiv. Man skulle kunna säga att vi lär oss upprätthålla en slags "intelligent okunnighet" för att kunna göra det bästa av varje situation.

Ur "Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström.
 

Läs hela inlägget »

Den andra viktiga attityden är tålamod. 
Ofta, kanske till och med nästan alltid, försöker vi vara någon annanstans än här och nu, på väg till ett bättre ögonblick, någon annan tidpunkt då allt ska bli bra och som vi planerar för eller önskar. Risken är att vi otåligt driver oss själva och inte inser att många ting i tillvaron tar sin tid.
Ett klassiskt exempel är pojken som vill att fjärilen ska komma ur sin puppa för att "det skulle vara så roligt att ha en vacker fjäril" och därför börjar plocka itu puppan. Han förstår inte alls att fjärilen behöver tid för att utvecklas.
I den biologiska världen tar många förlopp den tid de tar.
Tålamod är en nödvändig del i en mängd livsprocesser: graviditet, läkning av många infektioner och sår, frön som sås och blir till en växt för att så småningom blomma och sedan bilda nya frön i ett ständigt kretslopp.
Tålamod är därför en betydelsefull attityd att också ha i mindfulnessträningen därför att träningen innebär att stiga ur tiden och in i den tidlösa dimensionen av tillvaron. När vi talar om vårt innevarande ögonblick talar vi om nuet och bortom tidsbegreppet.
Vi har alla haft ögonblick då tiden stått stilla. I själva verket består vårt liv av en mängd sådana ögonblick men vi ignorerar de flesta av dem.
Genom mindfulnessträning kan vi uppleva allt fler tidlösa ögonblick. Det ger oss på sätt och vis mer tid, för när vi är medvetet närvarande kan vi fånga många fler ögonblick.

Ur "Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström

Läs hela inlägget »

Bedömningar fungerar som regler. De dikterar vårt gensvar. När vi accepterar bedömningar, våra egna eller andras, är det lätt att vi ser på världen på ett statiskt sätt. Vår medvetna närvaro har försvunnit.
Vad vi säger är egentligen att vi inte behöver vara här, inte veta mer. Vi har gett upp vår rätt att välja. Vi gör bara som "vår bedömare" han, hon eller vi själva dikterat. Vi har alla mer eller mindre blivit betingade att handla på det här sättet sedan vi var barn.
Frekvensen av våra bedömningar säger mer om vårt sinnestillstånd än om världen omkring oss. Vi är sällan medvetna om det verkliga syftet med våra utvärderingar. Bedömningar är också ofta något som gör oss själva olyckliga.
Vi skapar våra erfarenheter av endast en händelse, oftast genom våra bedömningar av den, det vill säga vi tar ett steg bort från verkligheten. Vi lägger bedömningen mellan oss själva och den verklighet vi möter.
att lägga märke till nya saker, till nya detaljer i världen omkring oss, är själva essensen i att vara medvetet närvarande. När vi bedömer och inte är medvetna om att vi gör det, riskerar vi att bli offer för vårt eget sinnestillstånd och vårt sätt att tänka. Vi bör hålla i minnet att alla bedömningar som görs av människor är baserade på deras egna erfarenheter och behov. Antagandet att det finns absoluta kriterier kan leda oss fel, göra oss rädda att handla och få oss att ge upp allt för tidigt, kanske bara efter första försöket.
Vi tror många gånger att världen är stabil när den i själva verket hela tiden förändras. Det är våra tankemönster som inte förändras och våra bedömningar är alltid baserade på det förflutna. När vi accepterar en bedömning, säger vi samtidigt att vi inte behöver vara närvarande. Vi ger upp möjligheten att välja.
Vi tycker ofta inte heller om tvivel därför att vi tycker att vi borde veta. Men är det inte så att om det inte finns något tvivel så finns det inget val? Om vi blir medvetna om att tvivel tillåter val, kanske vi kan bli mer medvetet kreativa?
Det absolut svåraste med träningen i mindfulness är att avstå från bedömningar. Första steget i den processen är att överhuvudtaget bli medveten om att vi gör bedömningar och att vi gör dem i en närmast oavbruten följd i vårt dagliga liv. Vad fick du för tanke när du läste den senaste meningen? Kunde du låta bli att göra en bedömning?
Den kultur vi lever i har lärt oss att värdera och bedöma nästan allting som kommer i vår väg. Men med träning kan vi lära oss att se de hinder som vår kultur skapat och avstå från allt fler av våra bedömningar. Vi kan upptäcka att vårt sätt att tänka håller vår kreativitet och vårt engagemang tillbaka. I den bästa av världar vore ett totalt engagemang i livet normen. Kreativt engagemang i allt vi gör borde vara det naturliga gensvaret på det som sker i vår omgivning. Då tänker jag på det vardagliga i allt vi gör eller möter under en dag: i våra sinnesupplevelser och i mötet med andra människor.
För att ett sådant engagemang och en sådan kreativitet ska bli möjlig behöver vi ge upp våra många gånger statiska sätt att se på världen. Det är inte lätt. Tyvärr riskerar vi, med den skolning vi fått, att när vi en gång lärt oss någonting så slutar vi exprimentera, lära nytt och ha roligt. Vi går på autopilot.

"Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström
 

Läs hela inlägget »

Attityder
I mindfulnessträningen brukar vi framhålla sju betydelsefulla attityder/förhållningssätt

  • inte döma
  • tålamod
  • en nybörjares sinne
  • tillit
  • inte sträva
  • acceptens
  • släppa taget
Den första är det icke dömande förhållningssättet. 
Vi har ideér och åsikter om i det närmaste allt. När vi börjar uppmärksamma vad som sker i vårt sinne vid mindfulnessträningen lägger vi märke till att vi bedömer det mesta som kommer i vår väg. "Jag tycker om det, men inte det. " "Det är bra, det är dåligt." "Snyggt, fult, för mycket, för lite, snäll, elak, smart, ointelligent" allt i en strid ström som ofta ör omedlbar och automatisk.
Det dömande förhållningssättet tar oss alltid en bit från den direkta erfarenheten i ögonblicket. Vi ser på verkligheten genom ett filter - i det här fallet är filtret våra bedömningar. Om vi till exempel lyssnar på ett ljud från gatan har vi oftast svårt att separera själva ljudet från vår tolkning av vad som utlöst det. Vanligtvis avskiljer vi inte den direkta erfarenheten från vår bedömning av den. Vi är i kontakt med vår tolkning av ljudet men samtidigt ett steg ifrån den direkta sensoriska efrarenheten - ljudet som ljud.
Samma förhållande gäller våra övriga sinnen, vi upplever inte smaken som smak, beröring som beröring, doften som doft och vad vi ser med våra egna ögon, utan i stället vår tolkning av det vi upplever. Med mindfulnessträning lär vi oss att separera erfarenheten från vår värdering av den.
Vi kan se på tankar på samma sätt. Vi lär oss att se på våra tankar som tankar och inte som sanningen. Vi lär oss att separera innehållet i våra egna och andras tankar från vår bedömning av dem. Vi sugs då inte lika lätt in i våra och andras tankeprocesser, utan får ett friare förhållande till tankarna och ökade möjligheter att se andra alternativa tankar.
I försök vid Harvarduniversitetet har psykologen Ellen Langers forskargrupp visat att de som gjorde sociala jämförelser med andra i hög grad bar på negativa känslor, jämfört med dem som gjorde färre sociala jämförelser.
De som var mindre dömande och mindre värderande upplevde också mindre skuld och var mindre benägna att klandra andra. De tyckte dessutom bättre om sig själva än de som ofta gjorde sociala jämförelser. Den sistnämnda gruppen visade sig ha både en lägre självkänsla och mindre tillfredsställelse i livet. Fortsättning följer........

Utdrag ur "Mindfulness i vardagen " av Ola Schenström

 
Läs hela inlägget »
Acceptera det som finns
Att acceptera betyder inte på något vis att vara passivt resignerad. Tvärtom.
Det krävs stora mängder SJÄLSSTYRKA och MOTIVATION för att kunna acceptera det som finns - särskilt när man inte tycker om det - och sedan medvetet arbeta så bra man kan med de omständigheter som råder, med de resurser man har tillgång till - att vara VIS I SIN RELATION TILL DET SOM FINNS, vilket ibland kan innebära att man handlar för att lindra, läka, styra undan eller förändra det som kan förändras.

JON KABAT-ZINN
 
Läs hela inlägget »

Är Du nyfiken och vill utforska MediYoga då kommer några hemsidetips här!
Mediyoga.se
Mediyogann.se
Balansonline.se

Håll tillgodo!

Läs hela inlägget »

Nu har vi kommit halvvägs
Fokus, andning, meditation är ledorden på mediYoga Bas-resan.
På MediYoga Medel-resan är vår intention att skapa energi och att behålla energi.
Jag känner mig glad och stolt över att ha fått förtroendet att guida Er på vårens MediYoga-resor.

TACK!
 

Läs hela inlägget »

Vågor
Alla tankar är händelser - de uppstår och försvinner i medvetandefältets rymd, utan att vi behöver anstränga oss, utan någon avsikt från vår sida, på samma sätt som havets vågor för ett ögonblick reser sig för att sedan sjunka ner i havet igen, förlora sin identitet, sin tillfälliga och relativa existens och återvända till sin odifferentierade natur som vatten.
Medvetandet gör allt arbete.
Vi har inte behövt göra någonting mer än att AVSTÅ från att på något sätt frammana tanken, vilket bara skulle leda till uppkomsten av ännu en tanke, ännu en våg, ännu en bubbla.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Sitt på golvet, för ihop fotsulorna mot varandra och dra in fötterna mot kroppen.
Knäpp händerna och lägg dem över tårna.
Skjut fram höften lite så att ryggen blir rak.
Andas in och rulla fram höften så att du får en mjuk svank och lyft bröstbenet uppåt,
andas sedan ut och låt höft och bäcken rulla bakåt så att även ryggraden kröker bakåt.
Håll hakan stabil så att inte huvudet guppar upp och ner.
Andas in rulla framåt, uppåt - andas ut, rulla bakåt.
Avsluta med mjukt rotlås. Vila sittande.

Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV